Demetria McKinney - Easy | My Station

Demetria McKinney - Easy

6,541K Views
78K Likes
Get ‘Easy’ – http://flyt.it/easy

Instagram:
https://www.instagram.com/demetria4real
Twitter:
https://twitter.com/demimckinney

http://vevo.ly/IcVO4m